Cultură şi învăţământ

  

Şcoala I-VIII Drăgăneşti

 

 

 

INFORMARE DESPRE STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

 an şcolar 2010 / 11

 

 

         În com. Drăgăneşti s-a continuat aplicarea reformei învăţământului la nivelul şcolilor.

         Toate resursele umane, materiale, financiare, au fost canalizate pentru realizarea obiectivelor propuse la început de an:

         - Asigurarea şcolarizării de 100% şi a unei frecvenţe foarte bune a elevilor;

         - Asigurarea unei bune pregătiri a elevilor şi o bună reuşită la olimpiade şi Evaluare Națională;

         - Asigurarea unei bune educaţii a elevilor, în colaborare cu părinţii şi ceilalţi   factori locali de educaţie;

         - Îmbunătăţirea managementului la nivelul claselor, şcolii, pentru dezvoltarea şcolii şi a imaginii ei prin parteneriate, proiecte, sponsorizări.

         Referitor la resursele umane avem puncte tari:

 • - Toate cadrele sunt calificate;
 • - majoritatea cadrelor sunt tinere
 • - majoritatea cadrelor sunt înscrise la grade,
 • - directorul are experienţă managerială mare ( 31 ani consecutiv ca dir)
 • - nu sunt elevi neşcolarizaţi;

puncte slabe :

 • - instabilitatea încadrării, de regulă la gimnaziu- cca 20 % anual, sunt doar 4 profesori de bază ai şcolii( diriginţii);
 • - dezinteresul elevilor, părinţilor;
 • - nivelul slab al educaţiei- familii dezorganizate ( 13% ), plecate ( 34% fondul genetic slab; defavorizate material;

  

      Efectivele de elevi sunt cam aceleaşi, din ultimii ani: 222

 • - ciclul preşcolar - 60 copii( 25 Drăgăneşti, 20 Orţăşti, 20 Şoimăreşti)
 • - ciclul primar - 92 elevi( 24-cl. I, 17- 26- 24 )
 • - ciclul gimnazial - 70 elevi ( V- 17, VI-15, VII-20, VIII-18).

Frecvenţa a fost în general bună- excepţie cîţiva elevi nesupravegheaţi .

  Referitor la resursele materiale e de menţionat că avem multe îmbunătăţiri:

Drăgăneşti           -S-a rezolvat problema încălzirii centrale;

-Amenajarea modernă a grădiniţei,Şoimăreşti  

-Amenajarea modernă a grădiniţei;Orţăşti      

                   -Amenajarea modernă a grădiniţeiDrăgănești

                   -Se finalizează baza sportivă multifuncțională Drăgănești

S-au asigurat școlile cu lemne, materiale de curățenie,pentru dezinfecție.

Ca punct slab la resursele materiale -momentan avem o mare lipsă de spaţii de şcolarizare ( ciclul gimnazial învaţă după amiaza), nu avem sală adecvată pentru orele de ed. fizică, pentru CDI. Ca avantaj al comasării ciclului primar la şcoala de centru, este micşorarea cheltuielilor pentru combustibil.

Programele guvernamentale privind " Cornul şi laptele", dotarea majorităţii elevilor cu rechizite gratuite s-a derulat  bine. Toţi elevii elevi au beneficiat de manuale gratuite ( noi şi vechi) , 2 elevi au burse sociale - nici una medicală.

De Crăciun copiii au primit cadouri de circa 10.000 lei (550 din veniturile extrabugetare ale şcolii- din arendarea terenului agricol iar restul de la Primărie.

Laboratorul de informatică cu 20 calculatoare precum și faptul că cca 60%din elevi au calculatoare acasă(20%legați la internet) contribuie mult la rezultatele școlare. 

Resursele financiare s-au asigurat salariile de la bugetul de stat, plata navetei cadrelor şi tichete cadou, cheltuielile materiale pentru întreţinere, combustibili- de la bugetul local.

Școala a realizat venituri extrabugetare de 650 lei(arendarea terenului )pentru activitățile educative, 15.000 lei de la proiectul derulat prin Fundația Soros-pentru activitățile educative, baza materială a școlii.

 Ca punct slab - bugetul  de la Consiliul Local a fost foarte mic comparativ cu alte şcoli.

Desfăşurarea procesului de învăţământ

                  Curriculum naţional şi CDŞ

a). Proiectarea a fost în general foarte bună pentru toate cadrele iar unele cadrele tinere au preluat planificările de la cele cu experienţă ( din cadrul comisiei metodice ) dar e obligatoriu ca proiectările macro şi micro să fie adaptate la condiţiile locale, să fie personalizate ( în funcţie de resursele umane şi materiale).

         Opţionalele au fost alese bine, chiar dacă au fost impuse de situaţia încadrării şi există la majoritatea lor o continuitate de la un an la altul.

b). Asigurarea calităţii la învăţământul preşcolar

         La grădiniţe se insistă pe asigurarea mediului educaţional iar managementul grupei se desfăşoară normal : de asigurare a condiţiilor prin atragerea părinţilor şi sponsorilor, desfăşurarea activităţilor conform proiectării, asigurarea calităţii educaţiei în colaborare cu familia.

         În acest semestru frecvenţa a fost foarte bună, neexistând zile de iarnă şi nici copii bolnavi.

         Condiţiile materiale s-au îmbunătăţit peste tot şi mai ales la Şoimăreşti. Mai rău e că nu există material didactic nou.Toate educatoarele insistă pe formarea deprinderilor corecte de comportare a copiilor în colectiv, de învăţare a unor cunoştinţe şi deprinderi.

Nu există activitate la care să nu se folosească material intuitiv iar la activităţile de bază să nu se folosească fişe de lucru. Jocul didactic este un bun mijloc de dezvoltare a capacităţilor de socializare, de întărire a abilităţilor de comunicare, fie că se lucrează în grup sau individual . Trebuie insistat mai mult pe asigurarea unui ritm de învăţare diferenţiat după capacitatea copiilor. La fiecare activitate toţi copiii trebuie să participe, în funcţie de posibilităţile lor, să acumuleze priceperi şi deprinderi, deci să progreseze. 

Trebuie insistat mai mult pe creativitate, imaginaţie, pe dezvoltarea corectă a unor calităţi artistice, sportive, tehnice.

         La copiii de 6 ani se insistă pe dezvoltarea unor capacităţi intelectuale dar şi practice, de a socoti, de a judeca, de a se exprima corect, de a interpreta logic.

         Evaluarea muncii se face zilnic cu fişe de lucru, caiete speciale. Se corectează greşelile şi se urmăreşte asigurarea progresului pentru a nu se trimite în cl. I mediocri.

         Se colaborează bine cu familia în scop instructiv dar şi educativ însă ar trebui să se facă unele activităţi deschise cu mamele pentru continuarea lucrului şi acasă dar şi pentru respectarea aceloraşi norme de comportare şi educaţie, deci să se lucreze unitar cu copilul . Prin aceasta trebuie să formăm unii părinţi dezinteresaţi, needucaţi.

         Activităţile opţionale au caracter educativ, urmărindu-se asigurarea unui educaţii multiple, dezvoltarea capacităţilor artistice.

         Serbările cu datinile de Crăciun şi Anul Nou, de la toate grădiniţele, au fost bine pregătite producând emoţii, bucurii,  părinţilor şi copiilor.

         La toate grădiniţele a început să se integreze calculatorul în relizarea activităţilor.

c). La ciclul primar se lucrează mult mai frumos şi eficient la clase normale. Majoritatea

învăţătorilor sunt cadre tinere, în formare şi înscrise la grade        Toţi învăţătorii au un portofoliu personal bine pus la punct , cu proiectarea, desfăşurarea activităţilor didactice şi extradidactice, evaluarea lor dar şi despre managementul clasei pe care o conduc..Micro şi macroplanificările sunt în concordanţă cu obiectivele cadru şi de referinţă precum şi sunt adaptate la nivelul clasei de elevi.

         Învăţătorii insistă pe creşterea şanselor de reuşită pentru toţi copiii, folosind în acest sens materialul didactic, metodele activ-participative, dozând judicios munca independentă cu cea directă , fie că se lucrează în grup sau individual.

         Se insistă ca elevii să se exprime corect, frumos, în scris şi în oral, să-şi dezvolte vocabularul să converseze, să povestească fluent, să rezolve exerciţii şi probleme.

         De la asistenţe şi inspecţii a reieşit că unii elevi nu reuşesc să se ţină de clasă, au goluri în cunoştinţe, au ritmuri lente de lucru şi în condiţiile când acasă nu prea lucrează, e necesar în oră să se lucreze mult, practic şi diferenţiat, sub dirijarea permanentă a învăţătorului.De la ciclul primar copilul trebuie să ştie cum se învaţă eficient, logic şi nu memorînd totul mecanic.

         Evaluarea iniţială, de progres şi finală se face corect de învăţători, fie teoretic, practic, oral, prin fişe, caietele de clasă , cele speciale.Trebuie contabilizate greşelile tipice şi lucrat diferenţiat cu fiecare în colaborare cu familia, pentru diminuarea lor.

         Corecarea caietelor să se facă ritmic şi să fie eficientă pentru îmbunătăţirea scrisului, judecăţii şi imaginaţiei. După ore trebuie lucrat suplimentar cu cei mediocri şi foarte slabi.Cei din clasa I nu rămân repetenţi dar nici să treacă nepregătiţi căci nu vor face faţă în clasa a II-a, la fel cei din clasa a IV-a vor avea un prag greu la cl. a V-a.

         Bine se aplică metoda lecţiei deschise cu părinţii pentru o evaluare corectă şi din partea părinţilor, pentru a-i atrage în ajutorarea corectă acasă a elevilor la scris , citit, socotit . Ţinem să remarcăm toţi învăţătorii pentru activitatea depusă în acest semestruprin folosirea metodelor şi mijloacelor variate, moderne şi a noutîţilor de pe Internet. Toţi au calculatoare acasă şi legare la Internet. Bilunar, elevii merg la 

laboratorul de informatică pentru familiarizarea cu calculatorul. Ne propunem ca această activitate să fie în fiecare vineri.      

         Situaţia la învăţătură la clasele I-IV  la finele anului a fost următoarea:

 

      Şcoala

Elevi

însciţi

Corigenţi

                      Promovaţi

Total

Mediocri

Buni

F buni

Drăgăneşti -total

92

-

92

7

23

61

             cl. I

24

-

24

0

8

16

             cl. a II-a

17

-

17

1

 3

13

             cl. a III-a

26

-

26

2

6

 18

             cl. a IV-a

24

-

24

4

  6

  14

 

d) La ciclul gimnazial se lucrează foarte greu în condiţiile actualelor programe încărcate şi ţinând cont că majoritatea elevilor nu învaţă acasă şi a situţiei familiale ( climat educativ precar, nivel de trai scăzut,şi dezinteres). De aceea totul cade în sarcina şcolii de a face şi instruire dar şi educaţie. În ultimul timp indisciplina unor elevi perturbează mult activitatea şcolară. De asemeni cursurile după amiază constituie un dezavantaj.

         Profesorii au o bună proiectare a curriculei şcolare, cunosc obiectivele şi strategiile disciplinei pe care o predau, depun interes pentru dezvoltarea abilităţilor, a copetenţelor, a gândirii logice, acţionează pentru cultivarea unor valori. Se insistă pe aplicarea unor metode moderne, interactive dar inexistenţa unor materiale didactice sau nefolosirea lor duce la realizarea unor activităţi teoretice, nu cu finalităţi de formare de deprinderi practice sau educative.

         Evaluările au fost ritmice, variate şi destul de obiective ( cam mare indulgenţă pentru unii elevi turbulenţi) folosindu-se ca mijloace pe lângă cele de la ciclul primar şi portofoliile, lucrările practice de laborator, tezele, lectura suplimentară, activităţile de performanţă. Situaţia şcolară la finele anului este următoarea:

 

Clasa

Elevi

rămaşi

                       Promovaţi

               Corigenţi

Total

Mediocri

Buni

F. buni

1 ob

2

3

4

5

6

V

21

21

4

11
6

-

-

 

 

 

 

VI

16

16

6

6

4

-

-

 

 

 

 

VII

14

14

8

3
3

-

-

 

 

 

 

VIII

19

19

6

8

5

-

-

 

 

 

 

Total

70

70

24
28
18

-

-

 

 

 

 

  

Referitor la Evaluarea Națională, situaţia a fost  bună la română( media 6.96) şi matematică(6,57) . Toţi elevii  din cl. a VIII-a vor urma clasa a IX- a  din19 elevi toți au fost repartizați la licee (2liceu militar, 3 C.N.Ștefan Tg.N, 1 economic, 13C.N. I.Creangă).

         activitatea de performanţă  este mulţumitoare :

 • - Mențiuni la olimpiada județeană: Ciubotaru Narcis, cl VII (biologie,Ciubotaru Laura, cl. VIII(matematică);
 • - Locuri fruntașe:Șofronariu Valentin,cl.V(matematică),Ciubotaru Narcis, cl. a VII(română),

La activităţile artistice s-a obținut locul I la concursul județean cu formația de dansuri populare(instructori Onofrei Cristina și Trofin Laura).

         Dacă analizăm activitatea pe obiecte e de remarcat activitatea prof. Onofrei Cristina, care la lb. română lucrează mult dar şi de calitate încât şi elevii mediocri şi-au însuşit baremele minime de promovare. Se lucrează mult cu materialele auxiliare: opere, dicţionare, culegeri, planşe, manuale alternative. În direcţia laturii formative se insistă pe comunicarea orală, scrisă, pe interpretarea textului literar, pe analize gramaticale.În paralel cu programa se abordează comemorarea unor evenimente naţionale istorice, literare. Se insistă pe pregătirea suplimentară pentru admitere, la clasa a VIII-a.

         La limbile moderne lecţiile sunt obişnuite şi ar trebui modernizate cu dramatizări, lucru pe echipe, prin legături interdisciplinare ( cu muzica, geografia, literatura, etc.), cu audiţii şi vizionări pentru învăţarea unor expresii, a accentului.

         La toate limbile evaluarea trebuie să aibe accent  practic  şi să aibe valoare educativă, folosindu-se diverse metode şi mijloace.

         La matematică şi ştiinţe şi tehnologie proiectarea este corectă, eficientă, iar conţinuturile sunt parcurse ritmic urmărindu-se atingerea obiectivelor. Faţă de metodele obişnuite se incearcă folosirea softului educaţional, atât la învăţare cât şi la evaluare. Faţă de matematică, la ştiinţe existenţa materialului didactic facilitează învăţarea mai uşoară, legăturile interdisciplinare şi cu viaţa sunt mai multe, noţiunile se înţeleg mai uşor, deprinderile practice şi educative se consolidează mai uşor.Aplicarea algoritmilor, formulelor, în practică şi viaţă duce la dezvoltarea unor aptitudini şi abilităţi. Stilul de muncă al cadrului se îmbunătăţeşte prin experinţă, cu experimentări a diverselor metode la clasă dar şi prin participarea activă la comisii matodice şi cercuri.

         La aria " Om şi societate"- istorie, geografie, ed. civică, religie- se urmăreşte stimularea performanţei în înţelegerea unor noţiuni, fenomene, doctrine, folosindu-se mult hărţile, atlasele, pliantele. Lecţiile sunt captivante dar uneori se abuzează de predare excesivă în detrimentul dezbaterilor unor aspecte, fenomene şi a întăririi laturii educative a lecţiei.Astfel s-ar întări legătura între şcoală, biserică, familie şi ar scădea aspectele de indisciplină.

         La arte şi sport se lucrează bine şi frumos, se urmăreşte dezvoltarea gustului de a recepta frumosul, de a-l analiza şi realiza respectiv pentru întărirea fizică şi psihică a organismului. Se crează optimismul în muncă, se stimulează activitatea pentru învăţătură, pentru activităţile practice.De fapt talentele trebuiesc descoperite şi cultivate de la vârste fragede şi antrenate în expoziţii, concursuri.

         CDŞ din şcolile noastre sunt bine pregătite şi sunt utile pentru completarea cunoştinţelor, deprinderilor: literatură pentru copii, educ. pentru sănătate, educ. religioasă, omul şi lumea de azi dar şi legătura între abstract şi real prin aplicaţii matematice.

         

Activitatea educativă curiculară şi extracuriculară

         Activitatea didactică urmăreşte şi aspectul educativ la dirigenţie, religie, ed. civică, disciplinele umaniste atât pe linie informativă (norme de conduită,principii morale), cât şi formativă mai ales la activităţile extracurriculare: ed. sanitară, rutieră, PSI, protecţia muncii, activitatea artistică, sportivă.

         În gimnaziu nu se insistă suficient pe orele de dirigenţie unde se pot corecta deprinderile greşite din familie sau din comunitate. Cum dirigintele este managerul clasei trebuie să răspundă de resursele materiale, umane, de crearea unui climat de muncă, de colaborare în colectiv, de rezolvarea conflictelor şi să atragă mai mult familia în actul educativ. Sunt copii care nu respectă cadrul didactic, colegii, mediul ambiant, cetăşenii şi chiar familia. De vină este familia care nu a creat un mediu favorabil de educaţie, n-a insuflat cele mei elementare norme de civilizaţie de la o vârstă mică. Învăţătorul sau dirigintele trebuie să proiecteze şi acţiuni de parteneriat cu ceilalţi factori de educaţie din localitate: Biserica, Poliţia, Dispensarul.

  Cauzele eşecului şcolar la fiecare din aceşti elevi se cunosc. Este bine ca la elevii care nu vin părinţii la şedinţe să se facă vizite la domiciliu. La clasa a VIII-a accentul s-a pus  pe promovabilitate şi după aceea pe OSP., insistându-se pe participarea elevilor la pregătirea de la şcoală şi de acasă.Conducerea şcolii a reuşit să se realizeze la finele anului câte o excursie tematică de o zi, gratuită, pentru fiecare clasă cu microbuzul şcolar- pentru consolidarea cunoştinţelor, cunoaşterea unor obiective istorice,turistice, dar şi pentru socializarea copiilor.

         Formarea continuă se face atât prin studiu individual dar şi prin participarea activă la acţiunile de perfecţionare. Multe cadre  sunt înscrise la grade: 1 pentru def, 3 gradul II, 2 gradul I.       

Pentru creşterea competenţelor profesionale e obligatoriu ca la 5 ani fiecare să aibă făcut cursuri de formare de 90 credite pentru trecerea la o nouă categorie de salarizare. În particular, cadele tinere trebuie să colaboreze cu cadrele cu experienţă pentru proiectarea activităţilor, pentru strategia didactică, dar în acelşaşi timp să aibe PC cu legare la internet.Cadrele care lucrează la mai multe şcoli au avantajul să aibe şanse mai mari în informare şi formare. Cunoscându-se şi standardele de evaluare la fiecare disciplină, trebuie să ne reglăm acţiunile didactice şi educative pentru îmbunătăţirea situaţiilor elevilor, pentru a atinge o nouă calitate în în munca ănstructivă şi educativă.

         Managementul clasei şi al şcolii. Dezvoltarea şcolii. Parteneriate.

         Avem mulţi factori de risc: zona izolată cu nivelul de dezvoltare scăzut,

existenţa multor familii monoparentale din diferite cauze, dezoganizate, cu nivel de trai şi de educaţie foarte scăzut precum şi a materiei prime ( elevii) de o calitate slabă.

         În aceste condiţii şi strategia la nivelul clasei şi a şcolii necesită modificări. Descentralizarea învăţământului determină un rol mai mare managerului clasei sau şcolii de a-şi organiza munca în funcţie de resurse şi nevoi. Evaluând după un semestru ,se constată că multe lucruri trebuie retuşate.  Imaginea şcolii a crescut la nivel local şi judeţean datorită rezultatelor şcolare, a modernizării şi dotării şcolii dar şi a colaborării fructuase cu diferite instituţii.     Am avut o bună relaţie cu ISJ( dovadă finanţările şi dotările făcute), cu Primăria( sprijin pentru microbuzul şcolar, excursii gratuite, Pomul de Crăciun).         Deasemeni, pentru o imagine mai bună în faţa părinţilor trebuie ca fiecare clasă să contribuie la realizarea unor serbări deosebite, să avem formaţii permanente, interpreţi (chiar de la grupa mică) pentru concursuri, situaţii deosebite.

         Se derulează un proiect de parteneriat educaţional între Şcoala Drăgăneşti  (ciclul preşcolar şi primar ) şi Școala Iaslovăț(Suceava) precum şi continuarea  proiectului " Economia bazată pe cunoaştere" prin utilizarea laboratorului de informatică atât de elevi cât şi de tinerii din sat. De asemeni s-a câștigat un proiect finanțat (15.000 lei) prin Fundația Soros -Lunca Moldovei, un colț de rai. și s-a derulat un proiect ecologic prin Fundația Sofiaman de circa 2500 lei.

 

         Parteneriatul clasei  şi a şcolii trebuie să fie mai bun cu părinţii, Poliţia, Dispensarul. Mă aşteptam mai mult de la Consiliul Local pentru alocarea unui buget mai mare pentru şcoli- ca prioritate.

         Prin asistenţele la ore, lecţiile deschise, sondaje, s-a urmărit modul cum se realizează sarcinile didactice şi extradidactice, cum se implementează reforma în învăţământ, pentru obţinerea de rezultate mai bune la evaluarea anuală.

 

 

Director,
VASILE PREDOAIA