Raportul de activitate al Primarului 2013

RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Draganesti pentru anul 2013
Domnilor consilieri,
În conformitate cu prevederile art.63, alin.(3), lit. (a) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locală, republicată, primarul prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
Avand in vedere ca am primit votul de incredere pentru a prelua mandatul de primar al Comunei Draganesti, jud. Neamt in data de 10 iunie 2012, am ales sa reprezint interesele si nevoile comunitatii incercand sa transform aceasta comuna in una mai prospera si sa modernizez cat mai mult posibil.
Dar aceste lucruri nu se pot realiza intr-un termen scurt iar pentru a duce la bun sfârşit ceea ce ne-am propus să realizăm, avem nevoie de răbdare, de o gândire obiectivă şi coerentă asupra problemelor cu care se confruntă comuna noastră, de sprijinul locuitorilor şi nu în ultimul rând de sprijinul consiliului local.
Principalul obiectiv al activităţii noastre este acela de a creea o administraţie publică locală eficientă, în folosul cetăţenilor. Dezvoltarea comunei Draganesti, ne-am propus să se realizeze în mod echilibrat si egal în toate cele patru sate.
Vom continua pregătirea de proiecte pentru obţinerea de finanţărilor, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, pentru cele mai importante obiective.
De asemenea, participarea in calitate de membru in Grupul de Actiune Locala avand denumirea de Tinutul Zimbrilor, ce are in componenta peste 10 comune, va aduce un avantaj pentru a putea atrage fonduri europene concentrate pe dezvoltarea armonioasa a zonei din care fac parte membrii.
Activitatea desfăşurată în anul 2013 pe domenii de activitate:
Partea financiar-contabil, impozite si taxe locale
O activitate importantă a compartimentului a fost fundamentarea si elaborarea bugetului local.
Veniturile bugetului local 2013 au fost de: 2.733.000 lei din care: 524.000 lei venituri proprii, 1.186.000 lei de la bugetul de stat repartizaţi prin Consiliul Judetean si Direcţia Generala a Finanţelor Publice si fonduri europene 1.023.000 lei .
Cheltuielile bugetului local 2013 au fost de 2.756.000 lei, defalcate astfel:
I. Sectiunea de functionare: 1.710.000 lei, din care:
 Invăţământ: 676.000 lei
 Administraţia publică 1.070.000 lei
 Asistenţă socială 141.000 lei
 Cultură , religie si sport 45.000 lei
 Iluminat public: 32.002 lei
 Drumuri comunale: 113.000 lei
 Situaţii de urgenţă şi paza : 63.000 lei
II. Sectiunea de dezvoltare: 1.046.000 lei, din care:
 Cultura: 23.000 lei;
 Masura 322, proiect FEADR: 1.023.000 lei, din care:
 Modernizare drumuri: 1.023.000 lei
Prin compartimentul financiar-contabil s-a urmărit execuţia bugetului, evidenţa veniturilor şi cheltuielilor, întocmirea documentelor fiscale, încasarea debitelor şi efectuarea plăţilor. Prin hotărâre a consiliului local au fost reactualizate impozitele şi taxele locale. În general marea parte a locuitorilor comunei au achitat la timp impozitele şi taxele anului trecut. Au fost şi mai sunt restanţe la impozitul pe teren, la cei care nu locuiesc în comună, la unii agenţi economici care au încetat activitatea sau sunt răi platnici şi îndeosebi la capitolul amenzi, unde numărul şi valoarea acestora a crescut în anul trecut. Acolo unde sunt debite foarte mari, după înştiinţări şi somaţii vom trece la sechestre şi acţiuni în instanţă în vederea transformării amenzilor.
Compartimentului secretariat, evidenţă agricolă, stare civilă şi relaţia cu publicul. Activitatea de stare civila, s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/1996, republicată şi HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor în materie de stare civilă.
Acte de stare civila intocmite in anul 2013 in total de 31 dintre care:
 Acte de naştere: 7
 Acte de căsătorie: 4
 Acte de deces: 20
Certificate de stare civila intocmite in anul 2013 in total de 45 dintre care:
 23 certificate de deces;
 9 certificate de căsătorie;
 13 certificate de naştere.
Registrul agricol şi fond funciar.
Tinând cont de prevederile H.G. nr.1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014, reglementată prin Ordinul nr.1998 din 16 iulie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014, a fost desemnat domnul Dirlomanu Radu pentru a completa şi gestiona datele în registrul agricol. Această activitate a constat în:
 completarea noilor registre agricole ale comunei Draganesti, pe anii 2010-2014 cu date privind evidenţa gospodăriilor populaţiei din Draganesti şi satele componente, fiind înregistrate 1435 poziţii, în baza actelor de proprietate (titlu de proprietate, contracte de
vânzare-cumpărare, acte de donaţie, CF-uri etc.) prezentate de persoanele fizice şi juridice;
 implementarea activităţii de informatizare a evidenţei din registrele agricole, în sensul introducerii datelor din registrul agricol în programul informatic care permite actualizarea automată şi accesarea bazei de date din registrul agricol;
 întocmirea şi eliberarea de adeverinţe solicitate de cetăţeni, necesare întocmirii dosarelor pentru stabilirea sau acordarea unor drepturi sau subvenţii de către diferite autorităţi sau instituţii din judeţ;
 înregistrarea unui număr de 49 contracte de arendare;
 întocmirea proceselor-verbale de constatare a produselor pentru producători agricoli şi eliberarea pentru aceştia a certificatelor de producător agricol, vizarea trimestrială a unui număr de 3 certificate de producător eliberate anterior, conducerea evidenţei lor şi afişarea acestora la sediul primariei, în conformitate cu prevederile HG nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător agricol;
 eliberarea de adeverinţe cu date din registrul agricol pentru întocmirea dosarelor în vederea acordării de subvenţii pentru persoanele care exploatează terenuri agricole (subventii APIA) sau pentru crescătorii de animale şi extrase din planul parcelar
 Activitatea de fond funciar.
Suprafaţa totala a comunei este de 2650 ha, din care:
 Arabil: 1772 ha;
 Păşune: 460 ha;
 Fâneţe natural: 12 ha;
 Vii: 1 ha;
 Livezi: 8 ha.
 Curţi - construcţii: 67 ha;
 Păduri: 24ha;
 Terenuri degradate şi neproductive: 142 ha.
 Drumuri : 41 ha
 Terenuri cu ape si stuf : 123 ha
Relatia cu publicul
În anul 2013, s-au înregistrat în registrul de corespondenţă generală un număr de 3846 documente, din care 80% au fost cereri pentru eliberare adeverinţe după registrul agricol, evidenţa muncii , anchete sociale, certificate fiscale, de urbanism şi producător agricol, măsurători de teren şi altele. S-a urmărit modul de soluţionare al petiţiilor şi răspunsul dat în termenul legal precum şi expedierea în timp util a corespondenţei.
Deasemeni, primarul, viceprimarul şi ceilalţi funcţionari ai primăriei au urmărit rezolvarea problemelor cetăţenilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, au acordat atenţia cuvenită soluţionării cererilor şi sesizărilor cetăţenilor.
Relaţia cu Consiliul local
Această activitate este condusă de d-na secretar al comunei - Gaina Cristina. În anul trecut au avut loc 12 şedinţe ale Consiliului local în care au fost adoptate un număr de 46 de hotărâri ale Consiliului Local, iniţiate de primarul comunei, şi a căror aplicare a condus la desfăşurarea unei activităţi corespunzătoare în plan legislativ şi executiv în comuna noastră.
Dispoziţii ale primarului
Potrivit Legii administraţiei publice locale, primarul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite dispoziţii. Astfel în cursul anului 2013 au fost emise un număr de 137 de dispoziţii , în cea mai mare parte, 75% dispoziţii emise cu privire la asistenţa socială. Deasemeni nici o dispoziţie nu a fost atacată, în condiţiile legii, la instanţa de judecată competentă.
Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului
Activitatea de urbanism a fost asigurată în anul 2013 de către d-na Nechifor Doinita, consilier superior în cadrul primăriei, prin delegare de atribuţii. Au fost eliberate un număr de 4 autorizaţii de construire locuinţe şi anexe gospodăreşti, 1 autorizaţii de demolare, au fost emise un număr de 7 certificate de urbanism, 5 autorizaţii pentru lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele publice. De asemenea au fost întocmite 6 de procese verbale de recepţie ale locuinţelor noi construite.
Compartimentul de asistenţă socială
Activitatea de asistenţă socială a fost asigurată de către d-na Nechifor Doinita din cadrul Primăriei şi a constat în: întocmirea a 24 dosare pentru alocaţii de stat , 22 dosare pentru alocaţia de susţinere a familiei, s-au întocmit 6 dosare pentru indemnizaţii creşterea copiilor până la vârsta de 2 ani, s-au înregistrat 18 cereri pentru acordarea ajutorului social, s-a întocmit 1 dosare de încadrare în muncă a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap, s-au întocmit un număr de 47 anchete sociale, s-au acordat unui numar de 85 beneficiari ajutoare pentru încălzirea locuinţei, s-au efectuat raportări lunare cu privire la ajutorul social , de încălzire şi alocaţii de stat şi s-au distribuit unui numar de 826 persoane, produse alimentare PEAD.
Serviciul Voluntar Pentru Situaţii De Urgenţă
Serviciul de Urgenta din cadrul institutiei are urmatoarele obiective:
- Pregătirea populaţiei şi a salariaţilor pentru situaţii de urgenţă
- Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale.
- Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă.
- Adăpostirea populaţiei,
- Evacuarea populaţiei în cazuri de dezastre,
- Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă.
Activitatile serviciului constau in :
1. Pregăteşte şi asigură funcţionarea punctului de comandă de
protecţie civilă al comunei
- coordonează şi îndrumă activităţile de pregătire, dotare şi funcţionare a punctelor de comandă de la instituţiile publice şi agenţii economici;
- organizează procesul de înştiinţare - alarmare, funcţionarea mijloacelor de alarmare,respectiv întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a acestor mijloace precum şi completarea sistemului de alarmare a populaţiei.
2. Verifică starea adăposturilor şi ia măsuri pentru menţinerea lor funcţională.
3. Participă la convocări de pregătire de specialitate organizate şi conduse de Comandamentul de Protecţie Civilă;
- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
- Participări la exerciţiile pentru situaţii de urgenţă.
Activitatea de asistenţă medicală comunitară, a fost asigurată de către doamna doctor Hanganu Luminita. In comuna Draganesti activitatea de asistenta medicala comunitara se desfasoara in conformitate cu nevoile comunitatii si nu au fost intampinate probleme deosebite.
La nivelul comunei învăţământul reprezintă o parte importantă a activităţii publice. Consiliul local a repartizat suma de 676.000 lei pentru asigurarea bazei materiale şi a cheltuielilor de funcţionare a instituţiilor de învăţământ din comună. Deasemeni au fost executate lucrări de întreţinere şi igienizare a sălilor de clasă, au fost aprovizionate şi adăpostite lemnele necesare încălzirii pe timp de iarnă, lucrări care au fost executate cu personalul de serviciu al şcolii şi beneficiarii ajutorului social. Şi anul trecut pentru elevii scolii şi copiii de la grădiniţă a fost asigurat suplimentul „cornul şi laptele".
Biblioteca comunala Draganesti, a fost inclusă în Programul National Biblionet prin sprijinul Bibliotecii Judetene Neamt, astfel asigurându-se dotarea cu echipamente de ultimă generaţie care constau în : calculatoare, videoproiector, scaner, imprimanta, softuri, ş.a.
Un capitol aparte îl reprezintă implementarea Proiectului FEADR - Măsura 322: "Modernizare drum comunal si drumuri satesti,
Asfaltarea urmatoarelor drumuri DC 6 si DC1
 Amenajarea şi compactarea drumurilor din comuna Draganesti in Satele Ortasti si Draganesti.
 Amenajarea uliţelor din com. Draganesti prin defrişarea coroanelor copacilor şi tufelor;
 Amenajarea albiei pâraului Culesa cu buldoexcavatorul din dotarea primariei.
Vă mulţumesc pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în anul 2013 şi sper să fiţi alături de mine in continuare astfel incat sa putem duce la bun sfarsit proiectele incepute si sa putem demara cu succes altele noi, in vederea dezvoltarii comunitatii pe care o reprezint.


Primar,
Ing.BISTRICEANU PETRICA